Σκοποί & Στόχοι

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α. Η προώθηση της επιστημονικής ψυχολογικής έρευνας και η διατήρηση σε υψηλή στάθμη του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του ψυχολόγου.
β. Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.
γ. Η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του έργου του ψυχολόγου.
δ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ψυχολόγου σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
ε. Η διάδοση και εκλαΐκευση των ψυχολογικών γνώσεων.
στ. Η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
ζ. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου μεταξύ αυτών και των μελών άλλων σωματείων συναφούς ή μη σκοπού.