Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Συλλόγου με την επωνυμία:

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Άρθρο 1

Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται τοπικός Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος των κατόχων Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στο Ρέθυμνο, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», με έδρα την πόλη του Ρεθύμνου, ομώνυμου Δήμου και Νομού.

Άρθρο 2

Σκοποί Σκοποί του Συλλόγου είναι: α. Η προώθηση της επιστημονικής ψυχολογικής έρευνας και η διατήρηση σε υψηλή στάθμη του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του ψυχολόγου. β. Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυχολόγου. γ. Η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του έργου του ψυχολόγου. δ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ψυχολόγου σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. ε. Η διάδοση και εκλαΐκευση των ψυχολογικών γνώσεων. στ. Η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου. ζ. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου μεταξύ αυτών και των μελών άλλων σωματείων συναφούς ή μη σκοπού.

Άρθρο 3

Στόχοι και Μέσα Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι: 1. Η ανάπτυξη και τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας και επιστημονικής συνείδησης των μελών του συλλόγου με στόχο την προστασία των ενδιαφερομένων από τυχόν αυθαιρεσίες. 2. Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, συγκεντρώσεων των μελών και συζητήσεων. 3. Η οργάνωση ερευνών και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων των μελών ή άλλων που έχουν σχέση με την ψυχολογία ή την ψυχοκοινωνική περίθαλψη. 4. Η ενεργητική συμβολή στη συγκρότηση κοινοτικών συμβουλευτικών κέντρων σε συνεργασία με άλλους φορείς. 5. Οι δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκδόσεις περιοδικών, βιβλίων, λεξικών, στάθμιση- έκδοση και διάθεση των ψυχολογικών δοκιμασιών (tests) και συγκρότηση βιβλιοθήκης. 6. Η επαφή με άλλες οργανώσεις και συλλόγους του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και κάθε άλλο μέσο που κρίνεται σκόπιμο. 7. Η αγωνιστική κινητοποίηση για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. 8. Η προστασία των συλλογικών συμφερόντων των ψυχολόγων. 9. Η προώθηση της ψυχοκοινωνικής μέριμνας σε όλους τους τομείς που αφορούν την ψυχολογία με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντα του πληθυσμού. 10. Η προστασία του επαγγελματικού συμφέροντος των ψυχολόγων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής. 11. Η προάσπιση των Δημοκρατικών και Συνδικαλιστικών Ελευθεριών. 12. Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων του λαού και του τόπου.

Άρθρο 4

Μέλη 1. Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα. 2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι όσοι κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, που ζουν ή δραστηριοποιούνται στο Ρέθυμνο. 3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφία των 3/4 των μελών που απαρτίζουν την Τακτική Γενική Συνέλευση, διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της Επιστήμης και των Γραμμάτων. Τα επίτιμα μέλη δεν λαμβάνουν αύξοντα αριθμό Μητρώου Μελών, δεν υποχρεούνται σε καταβολή χρηματικής εισφοράς, δεν ψηφίζουν ούτε εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

Άρθρο 5

Διαδικασία Εγγραφής Μελών 1. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους του Συλλόγου αποκτάται με ειδική έντυπη ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία εξετάζεται στην πρώτη μετά την υποβολή της Τακτική ή προς τούτο Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ειδική έντυπη αίτηση περιλαμβάνει ενδείξεις για να αναγραφούν τα στοιχεία: α) Επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός -για την περίπτωση των αλλοδαπών αιτούντων, μεταγράφεται το όνομα στην Ελληνική Γλώσσα, με βάση τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης- ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας· αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν υπάρχουν. β) Ο Τίτλος Βασικών Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ψυχολογία ή οι Τίτλοι Πανεπιστημιακών Σπουδών, αναλυτικά για την περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αναγνώρισης τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής προχώρησε σε απόδοση ισοτιμίας και αντιστοίχιση των τίτλων αυτών: άπαξ, εν συνόλω και αδιαιρέτως, με τα πτυχία Ψυχολογίας που απονέμονται από τα Τμήματα Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Πάντειου και το Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. γ) Η Πράξη Αναγνώρισης, που εκδόθηκε κατά νόμο από τις Πανεπιστημιακές Σχολές της χώρας, προ της ίδρυσης και λειτουργίας του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), των πτυχίων Ψυχολογίας που απονεμήθηκαν από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής. δ) Η Πράξη Κατάταξης σε έτος των Τμημάτων Ψυχολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που εκδόθηκε κατά νόμο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ή όποιο άλλο αντίστοιχο μελλοντικό όργανο. ε) Η Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων Ψυχολογίας που απονεμήθηκαν από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, που εκδόθηκε κατά νόμο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ή όποιο άλλο αντίστοιχο μελλοντικό όργανο. στ) Τα πτυχία που ορίζονται από τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 991/79 (Φ.Ε.Κ. 278/τ. Α΄/20-12-1979), για τις περιπτώσεις των ατόμων που έλαβαν Άδεια Ψυχολόγου κάνοντας χρήση αυτής της διάταξης του Νόμου. 2. Στην αίτηση δηλώνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 3. Στην αίτηση επισυνάπτονται, επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή, αντίγραφα τόσο της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα όσο και του πτυχίου. 4. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται στον Σύλλογο, κατά τα ανωτέρω, με σκοπό να αποκτηθεί η ιδιότητα του μέλους, είναι στην διάθεση κάθε άλλου μέλους του Συλλόγου. 5. Μαζί με την αίτηση, και προκειμένου να εξετασθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατατίθεται και το ποσό της εισφοράς εγγραφής των πέντε ευρώ (5€) και εκδίδεται προσωρινή απόδειξη. Εάν η αίτηση απορριφθεί, τα χρήματα επιστρέφονται στον αιτούντα, ο οποίος υπογράφει σε ειδικό σημείο της αίτησης ότι τα παρέλαβε και ότι η προσωρινή απόδειξη καθίσταται άκυρος. 6. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, καταγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής της εισφοράς εγγραφής, καταχωρίζεται αμέσως η εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου και δίδεται αύξων αριθμός. Με ειδική έντυπη επιστολή ενημερώνεται ο αιτών για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αίτησής του. 7. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αίτηση και τα δικαιολογητικά παραμένουν και φυλάσσονται ασφαλώς στον Σύλλογο, για να είναι δυνατός ο διαρκής έλεγχος επί της αιτιολογίας της απόρριψης. 8. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών έχει την δυνατότητα να προσφύγει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικώς εάν θα δεχθεί τον αιτούντα ως μέλος του Συλλόγου και για την νομική διερεύνηση της περίπτωσης. 9. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον είναι ταμειακώς ενήμερο. Σε περίπτωση επανεγγραφής υποχρεούται να καταβάλει όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις για το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση, στην οποία εισηγείται το θέμα είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε το ενδιαφερόμενο μέλος.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση: 1. Να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, για να καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. 2. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στους Τομείς Μελέτης και στις Επιτροπές του Συλλόγου. 3. Τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ορίζονται ως ταμειακώς ενήμερα μέλη, έχουν το δικαίωμα: i) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στους Τομείς Μελέτης και στις Επιτροπές του Συλλόγου. ii) Να παρακολουθούν και να ελέγχουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου. iii) Να παίρνουν τον λόγο στις συνεδριάσεις των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, να εκφέρουν απόψεις, να προτείνουν θέματα για συζήτηση ή δράση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να λαμβάνουν τον λόγο, να εκφέρουν απόψεις, να προτείνουν θέματα για συζήτηση ή δράση και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις για την λήψη αποφάσεων σε κάθε ζήτημα που εισάγεται για ψηφοφορία. iv)Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. v) Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι βοηθά τον Σύλλογο στην επίτευξη των σκοπών του. 4. Τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ορίζονται ως ταμειακώς ενήμερα μέλη, έχουν το δικαίωμα να μελετούν επί τόπου κάθε έγγραφο ή στοιχείο που ευρίσκεται στα αρχεία του Συλλόγου και να λαμβάνουν ανάλογα αντίγραφα, κατόπιν αιτήσεως τους προς την Γραμματεία του Συλλόγου. Μπορούν ακόμη να ζητήσουν και να λάβουν την ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μέλους, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου, δηλώνοντας στην αίτηση τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Η δαπάνη για τα αντίγραφα βαρύνει τους ενδιαφερομένους. 5. Κάθε μέλος, για να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του, υποχρεούται να έχει εξοφλήσει κάθε οικονομική οφειλή προς τον Σύλλογο και την συνδρομή του τρέχοντος έτους εξ ολοκλήρου. Κατά την εγγραφή πληρώνεται συνδρομή πέντε ευρώ (5€).

Άρθρο 7

Πειθαρχικές κυρώσεις 1. Μέλος που πράξεις του αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή έρχονται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες ή παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου, υφίσταται κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι: Μομφή, Αναστολή Ιδιότητος Μέλους μέχρι 3 χρόνια και Διαγραφή. Οι κυρώσεις επιβάλλοντα μόνο από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από σχετική έγγραφη καταγγελία 10 τουλάχιστον μελών. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει γραπτά το μέλος του οποίου προτείνεται η διαγραφή με σκοπό να συντάξει εισήγηση την οποία θα παρουσιάσει στη Γ.Σ. Κατά τη συζήτηση στη Γ.Σ. καλείται με συστημένη επιστολή να παρευρεθεί το μέλος για να εκφράσει τις απόψεις του. 2. Μέλος επίσης διαγράφεται από το σύλλογο: α. για αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής συνδρομής πάνω από 2 χρόνια αφού ειδοποιηθεί γραπτά από το Δ.Σ. β. για σοβαρή παράβαση του κώδικα δεοντολογίας που θα συνταχθεί μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού. γ. για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας για τα σωματεία. δ. η διαγραφή μέλους δεν συνεπάγεται επιστροφή των κάθε φύσεως καταβολών αυτού προς το σύλλογο. ε. κατά της απόφασης διαγραφής μέλους από το Σύλλογο ή από τη διοίκηση του για τους παραπάνω λόγους μπορεί να ασκηθεί από τους ενδιαφερομένους προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 8

Δομή, Λειτουργία και Όργανα του Συλλόγου Ο Σύλλογος έχει τα εξής όργανα: 1. Την Γενική Συνέλευση: Τακτική και Έκτακτη 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 3. Την Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 9

Σύνθεση και συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου είναι επταμελές (7) και τα μέλη του εκλέγονται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη κάθε δύο (2) χρόνια. 2. Η θητεία του είναι τιμητική και άμισθη, αρχίζει από την επομένη των αρχαιρεσιών και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Τα μέλη του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ειδικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μέλη. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση στα γραφεία του Συλλόγου ή σε άλλο χώρο, με την φροντίδα του πρώτου σε σειρά ψήφων του Ενιαίου ψηφοδελτίου ή του συμβούλου του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σε συμφωνημένη ώρα, με σκοπό να συγκροτηθεί σε Σώμα και να γίνει η κατανομή των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή μέλους γίνεται και στην περίπτωση που το μέλος αυτό απουσιάζει. 5. Για να συγκροτηθεί σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Προεδρεύει ο σύμβουλος που συνεκάλεσε τα εκλεγέντα μέλη. Η κατανομή των θέσεων γίνεται με μυστική ψηφοφορία των παρόντων. Οι θέσεις κατανέμονται κατά την ως άνω εκτεθείσα σειρά. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει την προεδρία της Συνεδρίασης, και συνεχίζεται η ψηφοφορία για την εκλογή των υπολοίπων μελών του Προεδρείου, εάν υπάρχουν υποψηφιότητες. Εάν δεν υπάρξουν υποψηφιότητες για το σύνολο οι τομείς θεωρούνται μη υφιστάμενοι και το έργο που θα επιτελούσαν βαρύνει, όπως και κάθε άλλο έργο, ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. 6. Στην πρώτη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος παραδίδει με αναλυτικό πρακτικό τον Σύλλογο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφο αυτού του πρακτικού δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος και κάθε μέλος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό υπογράφεται από τον απερχόμενο και τον νέο Πρόεδρο. Σε περίπτωση μη εκλογής νέου Προέδρου, τον Σύλλογο παραλαμβάνει το πρώτο, κατά σειρά, μέλος του Προεδρείου ή ο πρώτος, κατά σειρά, Υπεύθυνος Τομέα. Σε περίπτωση μη συγκρότησης σε Σώμα ή μη εκλογής μελών Προεδρείου και Υπευθύνων Τομέων, τον Σύλλογο υποχρεούται να παραλάβει ο πρώτος σε σειρά ψήφων σύμβουλος του Ενιαίου ψηφοδελτίου, σε διαφορετική περίπτωση υπέχει ποινικές και αστικές ευθύνες. Το πρακτικό παράδοσης και παραλαβής του Συλλόγου σφραγίζεται, πρωτοκολλείται και αρχειοθετείται. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως Σώμα και Πλειοψηφία δυνατόν να καθαιρεί μέλη του Προεδρείου ή Υπευθύνους Τομέων από τα αξιώματα τους, εάν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που ανέλαβαν. Για κάθε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο να είναι παρόντα επτά (7) μέλη και να έχει περιληφθεί το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, που γίνεται γνωστή στα μέλη με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται δέκα (10) ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου και μόνον κατά τη διαδικασία Τακτικής Συνεδρίασης. 8. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας επιλαχών από το Ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αν δεν υπάρχει, ή ο παραιτηθείς ήταν μεμονωμένος υποψήφιος, την θέση του καταλαμβάνει ο επιλαχών από τον πρώτο κατά σειρά ψήφων συνδυασμό, και ούτω καθεξής. 9. Για πλήρωση των για οποιονδήποτε λόγο χηρευουσών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα επιλαχόντα μέλη κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές. Σε περίπτωση που η διαδικασία αυτή εξαντληθεί και αν για οποιονδήποτε λόγο περισσότερα από τρία (3) μέλη δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, εντός ενός μηνός συγκαλείται από τους υπόλοιπους Συμβούλους Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία διεξάγονται εκλογές για την συμπλήρωση των κενών θέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) κατά σειρά Τακτικές Συνεδριάσεις ή δέκα (10) σποραδικές Τακτικές Συνεδριάσεις κατά την διετή διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, χάνει την ιδιότητα του μέλους και αντικαθίσταται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το μέλος που είναι πρώτο κατά σειρά ψήφων επιλαχόν.

Άρθρο 10

Συνεδριάσεις και Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, σε χώρο που ορίζεται κάθε φορά (μέχρι κτήσεως γραφείων) και σε μέρα και ώρα που θα ορίζει το ίδιο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, για συγκεκριμένο θέμα, από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία ορίζεται το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Συνεδρίαση εντός τεσσάρων ημερών (4) από την κατάθεση της αίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Συνεδρίασης υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τίθεται υπ' όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Συνεδρίασης μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα. 3. Η ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Συνεδρίασης συντάσσεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και είναι στην διάθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η Ημερήσια Διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα μετά από πρόταση τόσο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και από μέλη εκτός αυτού. Πριν από την Τακτική Συνεδρίαση αποφασίζεται η σειρά των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση, και το θέμα συζητείται σε επόμενη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν υπάρχει προσωπικό ζήτημα, το οποίο αναγνωρίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. 5. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου, εκτός των περιπτώσεων συζήτησης επί προσωπικών ζητημάτων. Τα μέλη του Συλλόγου που παρευρίσκονται δεν παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της Συνεδρίασης, δεν ψηφίζουν, και παίρνουν τον λόγο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα ή του αναπληρωτή του. Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί να καταθέσει υπόμνημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφερθεί σε όποιο θέμα επιθυμεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει το υπόμνημα στο θέμα "Ενημέρωση". 7. Μέλη των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου δεν δύνανται να παρέχουν επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία στο Σύλλογο ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις με αμοιβή. Σε περίπτωση όμως απασχόλησης αυτών για υποθέσεις του Συλλόγου, δεν δικαιούνται καμία αμοιβή, πέραν της ηθικής. 8. Η εκπροσώπηση σε Αρχές, Εργοδοσία, σοβαρές εκδηλώσεις που δεσμεύουν τον Σύλλογο πρέπει να γίνονται από δύο τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο, και αφού καταγράψει πιθανές δυσλειτουργίες ή κενά του Καταστατικού, μπορεί να συγκροτήσει επιτροπή από μέλη του, με σκοπό να διαμορφώσουν διατάξεις Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Οργάνων του Συλλόγου, για το σύνολο της δραστηριότητας του Συλλόγου, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής του. Ο Εσωτερικός Κανονισμός, για να έχει ισχύ, πρέπει να ψηφισθεί από Τακτική Γενική Συνέλευση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναιρεί τις ρητές διατάξεις ή το πνεύμα του παρόντος καταστατικού. Το Δ.Σ: 10. Διοικεί το Σύλλογο 11. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και στην περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση. 12. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και τη διαγραφή τους. 13. Διά του Προέδρου και διά του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 14. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 15. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού. 16. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις Κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν. 17. Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου επιτροπές για την αντιμετώπιση των θεμάτων του Συλλόγου. 18. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου. 19. Αποφασίζει τη διάθεση χρηματικών ποσών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. 20. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος. 21. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου, καθώς και τις έκτακτες εισφορές, και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά τα οποία αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μελών. 22. Αποφασίζει αναφορικά με την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και ενώπιον των Κρατικών Αρχών. 23. Διορίζει Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους. 24. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές εκδηλώσεις 25. Μεριμνά, εάν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, για την έκδοση περιοδικού ενημερωτικού εντύπου. 26. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 27. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση. 28. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με τον Σύλλογο.

Άρθρο 11

Καθήκοντα Προέδρου - Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις και σε κάθε διοικητική ή δικαστική Αρχή. 2. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη των Τακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Συγκαλεί Έκτακτες Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 4. Προεδρεύει και στην Γενική Συνέλευση προ της εκλογής του Προεδρείου. 5. Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει και κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συζητήσεων στις συνεδριάσεις. Δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όσους το ζητήσουν, τον αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. 6.Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων που έχει λάβει νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό. 7. Υπογράφει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όλα τα έγγραφα, τις επιστολές, τις γνωστοποιήσεις και γενικά κάθε έγγραφο του Συλλόγου, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα ή τον αναπληρωτή του. 8. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, τα γραμμάτια εισπράξεων, το Βιβλίο Ταμείου και κάθε οικονομικό έγγραφο, κατάσταση ή βιβλίο, μαζί με τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους. 9. Υπογράφει τον Τακτικό Απολογισμό και τον Προγραμματισμό Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 10. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τα δικαιώματα, και συνεργάζεται μαζί του για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 11. Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον τρίτων ή ενώπιον των Κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 12

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα - Ειδικού Γραμματέα 1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία, προΐσταται του προσωπικού και εποπτεύει τις υπηρεσίες του Συλλόγου με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Φυλάσσει ασφαλώς το Αρχείο, τους ατομικούς φακέλους των μελών, και την σφραγίδα του Συλλόγου. Μεριμνά για την φύλαξη και την διατήρηση σε καλή κατάσταση του υλικού και της Περιουσίας του Συλλόγου. 2. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και υπογράφει για το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των Τακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικώς και περιλαμβάνουν: την Περίοδο Διοίκησης· τον αύξοντα αριθμό, τον χαρακτήρα της Συνεδρίασης, εάν είναι Τακτική ή Έκτακτη, και την ημερομηνία· τον προεδρεύοντα, τους παρόντες, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, την συζήτηση κατά θέμα με το όνομα των μελών του Συμβουλίου κατά σειρά ομιλίας και περίληψη της τοποθέτησης του καθενός· τις αποφάσεις κατά θέμα· την ώρα λήξης της Συνεδρίασης και την σημείωση εάν ολοκλήρωσε ή όχι την συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει και γραπτώς την τοποθέτησή του, για να αποτελέσει αυτούσια μέρος των πρακτικών. Οι Περίοδοι Διοίκησης ορίζονται από την ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών, αριθμούμενες κατά σειρά. Τα πρακτικά δακτυλογραφούνται σε ενιαίο κείμενο, συμπεριλαμβάνουν τα έγγραφα ή τις εισηγήσεις κατά θέμα που απασχόλησαν την Συνεδρίαση, αριθμούνται κατά σελίδα, σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και συνιστούν ενιαίο σώμα, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, αρχειοθετείται και αμέσως διανέμεται αντίγραφό του σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Μεριμνά για την τήρηση του Βιβλίου Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή ηλεκτρονικών πρακτικών, επί του οποίου αναγράφονται: Οι συνεδριάσεις κάθε Περιόδου Διοίκησης, αριθμούμενες κατά σειρά και οριζόμενες ως τακτικές ή έκτακτες, η ημερομηνία, ο προεδρεύων, οι παρόντες, και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Στο βιβλίο υπογράφουν όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην συνεδρίαση. 5. Τηρεί το Βιβλίο Περιουσίας του Συλλόγου, όπου καταγράφονται με ξεχωριστές πράξεις όλα τα μη πάγια περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Τηρεί το Πρωτόκολλο και τους φακέλους των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τα οποία ταξινομούνται και αρχειοθετούνται κατά Τομέα Επεξεργασίας Θέσεων και Μελέτης Προβλημάτων. 6. Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τα δικαιώματα, και συνεργάζεται μαζί του για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 13

Καθήκοντα Ταμία 1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την Περιουσία του Συλλόγου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και έναντι νομίμων παραστατικών, και αναφέρει εγγράφως για αυτό, με έκθεσή του, σε κάθε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το εκάστοτε υπόλοιπο του Ταμείου και μεριμνά, με ίδια ευθύνη, για την ασφαλή φύλαξη των Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων, των τραπεζικών παραστατικών και κάθε εγγράφου οικονομικής και φορολογικής συναλλαγής με τις Τράπεζες και τις Φορολογικές Υπηρεσίες της χώρας. 2. Επιμελείται των εισπράξεων που διενεργούνται με βάση διπλότυπες αποδείξεις, και τις πληρωμές με βάση εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους. Παρακολουθεί την πορεία των εισπράξεων των ετησίων συνδρομών και αναφέρει περί αυτού στην μηνιαία έκθεσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 3. Τηρεί τα βιβλία του Ταμείου, στα οποία εγγράφονται λογιστικώς, σε ξεχωριστές σελίδες και στήλες, κατά χρονολογική σειρά, τα Έσοδα και τα Έξοδα του Συλλόγου κατά κατηγορία. Μεριμνά για την τήρηση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, και την καταχώριση των εγγραφών εντός 15μέρου από την ημερομηνία των συναλλακτικών πράξεων, με βάση σύννομα φορολογικά παραστατικά. Ελέγχει τις εγγραφές, ώστε να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 4. Κάθε δαπάνη ή δαπάνες υποβάλλονται, με Δελτίο Έγκρισης Δαπανών, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Οι εγκρίσεις δαπανών συζητούνται ως δεύτερο θέμα στις Τακτικές και μόνον συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Συντάσσει το σχέδιο του Οικονομικού Απολογισμού και του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος και το υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τον Διαχειριστικό Απολογισμό και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του επομένου Διαχειριστικού Έτους, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους υποβάλλει για έγκριση και τους παρουσιάζει διαβάζοντας τους στην Γενική Συνέλευση. 6. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ταμειακή ή λογιστική ανωμαλία, και υποχρεούται να καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες την εκ μετρητών περιουσία του Συλλόγου, εφ' όσον αυτή υπερβαίνει τα 300€ και για το ποσό που τις υπερβαίνει, ή το ποσό που θα ορίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από την Τράπεζα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από ειδική εντολή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Οι τραπεζικές επιταγές υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή τους εκάστοτε νόμιμους προς τούτο αναπληρωτές τους. Οι καταθέσεις στην Τράπεζα γίνονται πάντοτε στο όνομα του Συλλόγου. Η επένδυση τυχόν πλεονάζοντος αποθεματικού του Συλλόγου γίνεται μόνον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 7. Ο Ταμίας, μόνος ή σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα ή τον κατά το Καταστατικό αναπληρωτή του, ή/και τον λογιστή, ή/και υπάλληλο του Συλλόγου, τηρεί όλα τα διαχειριστικά, λογιστικά και φορολογικά βιβλία και στοιχεία και προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, κάθε έγγραφο, κατάσταση ή δήλωση, που αφορά στις οικονομικές δραστηριότητες και φορολογικές υποχρεώσεις του Συλλόγου. 8. Σε περίπτωση ανάγκης αποχής του Ταμία από τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρόκειται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην οριστική και αμετάκλητη αντικατάστασή του από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Ταμία, για οποιονδήποτε λόγο, αυτός εκπίπτει από την θέση του στο Συμβούλιο, λόγω της ιδιαίτερης λειτουργίας του στην ζωή του Συλλόγου, και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών του ιδίου συνδυασμού ή του Ενιαίου ψηφοδελτίου, όπως ορίζεται από το παρόν καταστατικό. Ο Πρόεδρος, καλεί τον πρώτο επιλαχόντα να συμπληρώσει την θέση του Ταμία και στην πρώτη επόμενη Τακτική Συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί σε ανασύνθεση των θέσεων. 9. Ο Ταμίας του Συλλόγου είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την σχέση του Συλλόγου με τις Φορολογικές Υπηρεσίες της χώρας και για κάθε υποχρέωση του Συλλόγου, ως υποκειμένου στην οικονομική, φορολογική και φοροελεγκτική δραστηριότητα με βάση τον εκάστοτε υφιστάμενο φορολογικό νόμο του κράτους. Μεριμνά για την συμπλήρωση και την έγκαιρη κατάθεση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία των περιοδικών καταστάσεων και της συγκεντρωτικής ετήσιας κατάστασης του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, για την περίπτωση ύπαρξης υπαλληλικού προσωπικού, της ετήσιας δήλωσης αποτελεσμάτων και κάθε άλλης οικονομικής και φορολογικής κατάστασης προς οποιαδήποτε Φορολογική Υπηρεσία. Η Τακτική Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τον Ταμία από κάθε ευθύνη, μετά από ειδική καταγεγραμμένη πρόταση στην έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στο μέτρο που δεν έχει διαπιστώσει οικονομική ατασθαλία.

Άρθρο 14

Καθήκοντα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Υπευθύνων Τομέων του Διοικητικού Συμβουλίου Με εσωτερικό κανονισμό, που θα ψηφίζεται εντός δύο μηνών από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα ορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Τομέων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Αντικατάσταση Μελών του, Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Σε περίπτωση παραίτησης όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου, Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία διοικεί τον Σύλλογο και οφείλει να προβεί στην εκλογή νέας αιρετής Διοίκησης, κατά τις διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων και των Αρχαιρεσιών που προβλέπει το παρόν καταστατικό, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 2. Μέχρι την εκλογή ή τον διορισμό νέας Διοίκησης, η παλαιά Διοίκηση διαχειρίζεται όλες τις επείγουσες υποθέσεις, δηλαδή τα Οικονομικά, την Περιουσία και το Ταμείο του Συλλόγου· ανταποκρίνεται στις φορολογικές υποχρεώσεις του Συλλόγου και υποβάλλει κάθε έγγραφο προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της χώρας. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν δικαίωμα και υποχρέωση υπογραφής, κατά διακεκριμένη αρμοδιότητα και υποχρέωση, υπέχουν ποινικές και αστικές ευθύνες. Εάν δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση του οργάνου ή η συνάντηση των συνυπεύθυνων, οι έχοντες τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες δρουν ατομικά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση συνυπευθυνότητας, υπογραφής ή άλλης δραστηριότητας, ο ενδιαφερόμενος καλεί με εξώδικο τους συνυπεύθυνους και τους ορίζει διαδικασία, προκειμένου να εκπληρωθεί το κοινό καθήκον.

Άρθρο 16

Σύνθεση, συγκρότηση σε Σώμα και Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία (3) τακτικά μέλη και εκλέγεται με την διαδικασία που ορίζει το παρόν καταστατικό για τον ίδιο χρόνο με το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της, που διευθύνει τις εργασίες της: i) Θεωρεί τα βιβλία Ταμείου, τις αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, και συντάσσει ανάλογη πράξη. ii) Δύναται να ενεργεί όλο το έτος και κάθε στιγμή λεπτομερή έλεγχο πάνω στην συνολική οικονομική διαχείριση της Περιουσίας του Συλλόγου, αναφερόμενο σε όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες που έγιναν. iii) Υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η έκθεση υπογράφεται τουλάχιστον από τα δύο (2) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 3. Ο Οικονομικός Απολογισμός κάθε Διαχειριστικού Έτους, καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 4. Σε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει ομόφωνα ότι υπάρχει σημαντική ατασθαλία στα οικονομικά του Συλλόγου ή στην διαχείριση της Περιουσίας του, μπορεί, με πράξη της, που καταγράφεται στο Βιβλίο της, να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει το Καταστατικό, αποστέλλοντας μαζί με την πρόσκληση και αντίγραφο της πράξης ελέγχου.

Άρθρο 17

Οικονομικές υποχρεώσεις των Μελών 1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών είναι: Η ετήσια συνδρομή, η οποία, έως αλλαγής από Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ (10€). 2. Ταμειακώς ενήμερα μέλη ορίζονται όσα έχουν εξοφλήσει και το τρέχον έτος. 3. Η εισφορά εγγραφής και η πρώτη ετήσια συνδρομή καταβάλλονται στο ολόκληρο, για το τρέχον έτος που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή στο Μητρώο Μελών, ανεξαρτήτως του διαρρεύσαντος από την αρχή του έτους χρόνου. 4. Το ποσό των οικονομικών υποχρεώσεων καταβάλλεται άπαξ και εκδίδεται αριθμημένη διπλότυπη απόδειξη, από στοιχείο που έχει συνεχόμενο αύξοντα αριθμό, έχει θεωρηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή και φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Άρθρο 18

Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου Α. Γενικές Διατάξεις: 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο και κυρίαρχο σώμα του Συλλόγου. Αποφασίζει γενικά για όλες τις υποθέσεις του και ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε αυτόν. 2. Η Γενική Συνέλευση δεν εκπροσωπεί εξωτερικά τον Σύλλογο απέναντι σε τρίτους. Είναι εσωτερικό όργανο και εκπροσωπεί το σύνολο των μελών. 3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο και τις ειδικές καταστατικές διατάξεις. 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για διαφορές που αφορούν στην ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού, ως και προηγουμένων της αποφάσεων. 5. Η Γενική Συνέλευση ελέγχει και εποπτεύει τα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να τα παύει σε περίπτωση σημαντικών παραβάσεων. Αποφασίζει για την διαγραφή μέλους. 6. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει τις προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Η Γενική Συνέλευση ελέγχει την εκτέλεση των καθηκόντων της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την οποιαδήποτε κινητοποίηση για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. 10. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για το ύψος της εισφοράς εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής, και κάθε έκτακτης οικονομικής εισφοράς που κρίνει αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. 11. Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης δεν πραγματοποιούνται εγγραφές στον Σύλλογο. 12. Πριν και κατά την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του Συλλόγου, και ελέγχεται με βάση το Βιβλίο Ταμείου η οικονομική κατάσταση των προσερχόμενων μελών. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη υπογράφουν στο Βιβλίο Συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνουν το Δελτίο Οικονομικής Ενημερότητας και Συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. 13. Δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. 14. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν και μη μέλη του Συλλόγου, εάν κρίνει ότι με την παρουσία τους θα συμβάλουν θετικά στον προβληματισμό και στις αποφάσεις της. 15. Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο. Η εκλογή γίνεται άμεσα με ανάταση των χεριών. Οι προτάσεις για κάθε θέση, στην περίπτωση που είναι περισσότερες της μιας, ψηφίζονται κατ' αντιπαράθεση. 16. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (δηλαδή 50+1) των ταμειακά ενήμερων μελών. Όπου ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία ισχύει αυτή. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις ονομαστικής κλήσης για ψηφοφορία, διαδικασίας Αρχαιρεσιών, διαγραφής μέλους ή μελών και προσωπικού ζητήματος, οπότε γίνεται μυστική, θεωρούμενη διαφορετικά άκυρη. 17. Για την λήψη αποφάσεων σε προσωπικά ζητήματα, σε ζητήματα διαγραφής μέλους ή μελών, ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς τα όργανα Διοίκησης απαιτείται η παρουσία του 50%+1 των ταμειακώς ενήμερων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 18. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στο Καταστατικό ή στο νόμο είναι άκυρη. Την ακυρότητα μπορεί να ζητήσει μέλος που δε συναίνεσε με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου εντός προθεσμίας έξι μηνών από την απόφαση της συνέλευσης. 19. Για τις συζητήσεις που διεξάγονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, που περιλαμβάνουν το όνομα των ομιλητών κατά την σειρά που μίλησαν, και περίληψη της τοποθέτησης του καθενός. Οποιοδήποτε μέλος της Γενικής Συνέλευσης το επιθυμεί μπορεί να καταθέτει και γραπτώς την τοποθέτησή του για να αποτελέσει αυτούσια μέρος των πρακτικών. Το Προεδρείο σε συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση, με παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη του, διαμορφώνει το τελικό κείμενο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία διαβάζονται σε ξεχωριστό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης στην πρώτη μετά την Γενική Συνέλευση Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και επικυρώνονται ή όχι από αυτό. Σε περίπτωση μη ομοφωνίας μεταξύ των μελών του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, καταγράφονται οι διαφορετικές προτάσεις ονομαστικώς. Σε περίπτωση μη επικύρωσης των πρακτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατατίθενται γραπτώς οι ενστάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή και του Διοικητικού Συμβουλίου ως Σώματος και οργάνου, επί των σημείων που υπάρχουν διαφωνίες και οι ενστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σώμα με το κείμενο των πρακτικών, όπως διαμορφώθηκαν από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. 20. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, αν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη δηλώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση. 21. Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου είναι Τακτικές και Έκτακτες. Β. Τακτική Γενική Συνέλευση 1. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναγιγνώσκεται ο Τακτικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται συζήτηση επ' αυτών, και αποφασίζεται η έγκρισή τους ή όχι. Συζητείται ο Ετήσιος Οικονομικός Προϋπολογισμός του Συλλόγου, που έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και γίνεται ψηφοφορία επ' αυτού. Συζητούνται τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο. 3. Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση υπογράφεται για το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ταχυδρομείται προς τα μέλη ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο, ομαδικώς με απόδειξη δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης και αναγράφει, εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την ημερομηνία, την ακριβή διεύθυνση και την αίθουσα διεξαγωγής της Συνέλευσης. 4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 50%+1 (απόλυτη πλειοψηφία) των ταμειακά ενήμερων μελών. Ταμειακά ενήμερα θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τουλάχιστο το λήξαν οικονομικό έτος και μόνο αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. 5. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα στις 8 επόμενες μέρες οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε ταμειακά ενήμερα μέλη κι αν είναι παρόντα. Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στην αρχική πρόσκληση. 6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων μελών. Όπου το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία ισχύουν αυτές. 7. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή ονομαστική κλήση εκτός από τις περιπτώσεις αρχαιρεσιών, εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, κάθε προσωπικού ζητήματος και της έγκρισης της Λογοδοσίας και του Απολογισμού οπότε γίνεται μυστική, θεωρούμενη διαφορετικά άκυρη. 8. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά τη συνέλευση. 9. Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης πάντοτε περιλαμβάνουν κατά σειρά: α) Την συζήτηση επί του Τακτικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Την συζήτηση επί του Οικονομικού Απολογισμού. γ) Την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. δ) Την ψηφοφορία επί του Τακτικού Διοικητικού Απολογισμού και του Οικονομικού Απολογισμού, ως ξεχωριστά θέματα. ε) Την συζήτηση επί του Προγραμματισμού Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου. στ) Την συζήτηση επί του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος. ζ) Την ψηφοφορία επί του Προγραμματισμού Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και επί του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος, ως ξεχωριστά θέματα. Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητούνται κατά την σειρά που αναγράφονται στο παρόν άρθρο. Για τα θέματα: α, β, γ, ε, στ διανέμονται σε κάθε μέλος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα κείμενα που θα διαβάσουν οι εκπρόσωποι των οργάνων του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατόν να προσθέτει και άλλα γενικά ή ειδικά θέματα για συζήτηση ή/και απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα οποία και θα ορίζονται στην πρόσκληση. Θέματα που δεν αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη μπορούν να συζητηθούν, εφ' όσον αυτό αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ο χρόνος συζήτησης για το εάν θα περιληφθεί το θέμα ή τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) πρώτα λεπτά της ώρας. Γ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση: 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστο των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή αίτηση που αναφέρει και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από το 1/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν εκπνεύσει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αναλαμβάνουν οι υπογράψαντες την αίτηση να συγκαλέσουν τη Συνέλευση. 2. Για την ύπαρξη απαρτίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση απαιτείται η διαρκής παρουσία του 1/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών. Εάν, παρά την αρχική διαπίστωση απαρτίας, στην πορεία διεξαγωγής της Συνέλευσης διαπιστωθεί άπαξ, μετά από την εξέταση ένστασης επί της απαρτίας, η μη ύπαρξη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση διακόπτει οριστικώς τις εργασίες της. 3. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία για την διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η ίδια εξ αρχής διαδικασία, με νέα ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέα συνεδρίασή του. 4. Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όπου ο νόμος και το Καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, ισχύουν αυτές. 5. Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπογράφεται για το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ταχυδρομείται ή με ηλεκτρονικό τρόπο, προς τα μέλη ομαδικώς με απόδειξη δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης και αναγράφει, εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την ημερομηνία, την ακριβή διεύθυνση και την αίθουσα διεξαγωγής της Συνέλευσης. 6. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν μπορούν να προστεθούν θέματα πέραν των οριζομένων στην πρόσκληση. 7. Για τα υπόλοιπα, ισχύει για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ότι και για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 19

Αρχαιρεσίες A. Γενικές Διατάξεις 1. Κάθε δυο χρόνια διεξάγονται Αρχαιρεσίες, από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης, οπότε εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 2. Στην Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τις Αρχαιρεσίες,, εκλέγεται σε μυστική ψηφοφορία πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των Αρχαιρεσιών σε ημερομηνία που καθορίζει η Γενική Συνέλευση. 3. Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή, που δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλουν υποψηφιότητα στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή προτείνονται από μέλη της, και εκλέγονται με τον ακόλουθο τρόπο: i) Εκλέγονται, με ανάταση των χεριών τρεις (3) ψηφολέκτες, οι οποίοι και σφραγίζουν την κάλπη ενώπιον του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. ii) Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή αναγράφονται με αλφαβητική σειρά σε πίνακα και παίρνουν αύξοντα αριθμό. iii)Στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης μοιράζεται ομοιόμορφο χαρτί, στο οποίο γράφουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο της προτίμησής τους. iv)Τα μέλη ψηφίζουν μυστικά έναν υποψήφιο. v) Όσοι ψηφίζουν υπογράφουν σε ειδική στήλη, στο Βιβλίο Συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις δίπλα από το ονοματεπώνυμό τους. vi) Οι πέντε πρώτοι κατά σειρά πλειοψηφίας ανακηρύσσονται τακτικοί και οι τρεις επόμενοι αναπληρωματικοί. vii) Αμέσως μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται σε Συνεδρίαση με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος υποψηφίου. Συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Για την συγκρότηση σε Σώμα και την εκλογή στις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, τα οποία αποτελούν μέρος του εκλογικού υλικού. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για απλούστερο τρόπο εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. 4. Οι αρχαιρεσίες δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από τριάντα (30) και αργότερα από σαράντα (40) ημέρες από την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τις Αρχαιρεσίες και εξέλεξε την Εφορευτική Επιτροπή. 5. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο επτά (7) ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τις Αρχαιρεσίες. 6. Οι υποψήφιοι κατέρχονται ως μεμονωμένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και για το Διοικητικό Συμβούλιο. 7. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Οι έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας των υποψηφίων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο, με κεφαλαία γράμματα: το Επώνυμο, το Όνομα και το Όνομα Πατέρα, όπως προκύπτουν από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Πρώτα αναγράφεται η κεφαλίδα: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και τίθεται η ημερομηνία των Αρχαιρεσιών. Αμέσως από κάτω τίθεται με κεφαλαία γράμματα κατά κάθετη σειρά και για όσα όργανα υπάρχουν υποψήφιοι: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις λήξει η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, συνεδριάζει και, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών και της ταμειακής κατάστασης των υποψηφίων, ανακηρύσσει, με το Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων τους μεμονωμένους υποψηφίους, για κάθε όργανο χωριστά. Εάν κατά τον έλεγχο της ταμειακής ενημερότητας διαπιστωθεί ότι ένας ή περισσότεροι από τους υποψηφίους δεν είναι ταμειακώς ενήμεροι και δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό επί τόπου, από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού ή τον/τους υποψηφίους, τότε διαγράφεται η υποψηφιότητα και αναφέρεται το θέμα στο Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων. Αντίγραφο του πρακτικού για την ανακήρυξη των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία του Συλλόγου την ίδια ημέρα και μπορεί να δημοσιευθεί στον Ημερήσιο Τύπο. 9. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων, παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό πρακτικό και ότι άλλο υλικό κρίνει αναγκαίο και φροντίζει για την εκτύπωση ομοιόμορφων και ομοιόχρωμων ψηφοδελτίων. Ενημερώνει εγγράφως τα μέλη του Συλλόγου: i) Για την ημερομηνία και την διαδικασία των εκλογών, αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο του παρόντος άρθρου, που ορίζει την διαδικασία των εκλογών, για την πλήρη ενημέρωση των εκλογέων. ii) Για την εκλογή της και την κατανομή των θέσεων. iii) Για τις ανακηρυχθείσες υποψηφιότητες, αποστέλλοντας αντίγραφο του Πρακτικού Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων. 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διαθέτει στην Εφορευτική Επιτροπή όλα τα στοιχεία και μέσα που απαιτούνται κατά την κρίση της για την υπεύθυνη και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου κατά την διαδικασία των Αρχαιρεσιών. 11. Η Εφορευτική Επιτροπή ενημερώνεται υποχρεωτικά και με πρακτικό, το οποίο αποτελεί μέρος του εκλογικού υλικού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, για το Μητρώο Μελών του Συλλόγου, το Βιβλίο Ταμείου, και τον κατάλογο των μελών του Συλλόγου που εμφανίζει και την ταμειακή τους κατάσταση. Ο παραπάνω κατάλογος πρέπει να έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους. Ο κατάλογος αυτός συμπληρώνεται έως και την προηγούμενη των εκλογών ημέρα, προκειμένου να περιλαμβάνει και όσους έγιναν μέλη του Συλλόγου έως και την ημέρα αυτή, και υποβάλλεται ολοκληρωμένος εκ νέου με πρωτόκολλο στην Εφορευτική Επιτροπή. 12. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνεται και την ημέρα των Αρχαιρεσιών. 13. Οι προσκλήσεις για τις Αρχαιρεσίες που στέλνει η Εφορευτική Επιτροπή προς τα μέλη, όπως ορίζεται παραπάνω, ταχυδρομούνται ομαδικώς και με απόδειξη ή με ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτές. 14. Υποψηφιότητα υποβάλλουν μόνο μέλη που είναι εγγεγραμμένα τουλάχιστον 30 μέρες πριν. 15. Το ίδιο άτομο μπορεί να κατέχει είτε την θέση του Προέδρου, είτε του Αντιπροέδρου, είτε του Ταμία του Δ.Σ. για δυο μόνο συνεχόμενες θητείες. Για να αναλάβει κανείς ξανά για τρίτη θητεία μία από τις τρεις αυτές θέσεις, θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μιας τουλάχιστον θητείας κατά την οποία είτε δεν ήταν μέλος του Δ.Σ., είτε ήταν, αλλά σε άλλη θέση, πλην αυτών των τριών. Ομοίως και για οποιεσδήποτε επιπλέον θητείες (επαναλαμβάνεται το σχήμα: δυο συνεχόμενες θητείες, μια παύση. Β. Διαδικασία εκλογών 1. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για τις Αρχαιρεσίες ορίζει την αίθουσα, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής που πρέπει να ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνου. 2. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη των πρακτικών έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή εκπρόσωπός τους. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με γραπτή δήλωση προς την Εφορευτική Επιτροπή από τους υποψηφίους. 3. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ώστε να γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή και κάθε ένσταση που υποβάλλεται. 4. Κάθε εκλογέας που προσέρχεται, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τον σχετικό έλεγχο για το αν έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή όχι, παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τον σφραγισμένο φάκελο. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Ο εκλογέας αποσύρεται σε χώρο διαφορετικό από αυτόν όπου είναι τοποθετημένη η κάλπη ή οι κάλπες και ευρίσκεται η Εφορευτική Επιτροπή. Μπορεί να θέσει σταυρό πριν από το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων που επιλέγει. Ο σταυρός πρέπει να είναι από στυλό χρώματος κυανού ή μαύρου. Η χρησιμοποίηση άλλου χρώματος ακυρώνει το ψηφοδέλτιο. Ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει από μηδέν (0) έως επτά (7) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, από μηδέν (0) έως τρεις (3) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εσωκλείει το ψηφοδέλτιο στον φάκελο και τον σφραγίζει. Ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής ρίχνει τον σφραγισμένο φάκελο, που μόλις υπογράφηκε από αυτήν, στην κάλπη. 5. Οι ψηφίζοντες υπογράφουν δίπλα στο όνομά τους σε σχετική προεκτυπωμένη αλφαβητική κατάσταση όλων των μελών του Συλλόγου, ο οποίος εμφανίζει και την ταμειακή τους κατάσταση με τον αριθμό των αποδείξεων πληρωμής της εισφοράς εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Ο αριθμός των αποδείξεων πληρωμής της ετήσιας συνδρομής συμπληρώνεται και για όσους τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα των Αρχαιρεσιών. Υπογράφουν επίσης και σε χειρόγραφη κατάσταση που τηρείται και αυτή με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και παρουσιάζει με αύξοντα αριθμό τα έως την στιγμή εκείνη ψηφίσαντα μέλη. Και οι δύο καταστάσεις είναι στην διάθεση των εκπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και αποτελούν μέρος του εκλογικού υλικού. 6. Αφού ψηφίσουν όλα τα προσελθόντα μέλη, και με την λήξη του χρόνου ψηφοφορίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο Β4 του παρόντος άρθρου, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και κλείνει την κάλπη ή τις κάλπες. Κατόπιν, αποσφραγίζει την κάλπη ή τις κάλπες και αρχίζει την καταμέτρηση. Πρώτα καταμετρούνται και αριθμούνται οι φάκελοι. Ο αριθμός τους πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό εκείνων που αναφέρεται στην χειρόγραφη κατάσταση ότι ψήφισαν. Αν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που ψήφισαν, απορρίπτεται με τυχαίο τρόπο ίσος αριθμός φακέλων. Έπειτα αποσφραγίζονται οι φάκελοι και ελέγχεται η εγκυρότητα των ψηφοδελτίων. Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται, υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και γίνεται η διαλογή. Καταγράφονται οι σταυροί προτίμησης. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια αποτελούν εκλογικό υλικό. 7. Τα ψηφοδέλτια με περισσότερους από τους προβλεπόμενους σταυρούς προτίμησης είναι άκυρα. 8. Οι παράγραφοι 7 και 8 ισχύουν για κάθε όργανο χωριστά. Σε περίπτωση ακυρότητας του ψηφοδελτίου, αυτή αναφέρεται σε όλο το ψηφοδέλτιο. 9. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 10. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Μετά το τέλος της όλης διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται: ο αριθμός των τακτικών μελών του Συλλόγου, ο αριθμός εκείνων που είναι ταμειακώς ενήμεροι και έχουν δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν, ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων και η κατανομή των εδρών. Στο πρακτικό αναφέρονται επίσης τα εκλεγέντα και ανακηρυχθέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Αντίγραφο του πρακτικού λαμβάνουν όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης αντίγραφο του πρακτικού τοιχοκολλείται έξω από τα γραφεία του Συλλόγου, εφ’ όσον αποκτηθούν σε ειδική πινακίδα και παραμένει εκεί επί ένα μήνα μετά τις Αρχαιρεσίες. Το πρακτικό με όλο το σχετικό εκλογικό υλικό των Αρχαιρεσιών παραδίδεται με σχετική απόδειξη στον Πρόεδρο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος με την σειρά του τα παραδίδει στον Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με την διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του Συλλόγου, για ασφαλή φύλαξη στα γραφεία του Συλλόγου. Αντίγραφο της απόδειξης λαμβάνουν όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 20

Πόροι, Περιουσία του Συλλόγου 1. Οι Πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί Πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών. Έκτακτοι Πόροι είναι τα εισοδήματα από την οργάνωση διαλέξεων και δημόσιων συγκεντρώσεων, από την πώληση εκδόσεων, από αρωγές, δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, καθώς και από κάθε άλλο νόμιμο πόρο. 2. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση της Περιουσίας του φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου με την συμμετοχή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από το Σύλλογο κατά την διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της Περιουσίας του. 3. Επίσης απαγορεύεται η διάθεση της Περιουσίας του Συλλόγου σε σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο Καταστατικό.

Άρθρο 21

Κληρονομίες, Κληροδοσίες, Δωρεές Κληρονομίες που αφήνονται στο Σύλλογο γίνονται δεκτές πάντοτε "επ' ωφελεία απογραφής". Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Συλλόγου με ορισμένο σκοπό, τυγχάνουν διαχείρισης με ιδιαίτερο τρόπο μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου, τα τυχόν έσοδα τα προερχόμενα απ' αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο διαθέτης ή ο δωρητής. Οι δωρεές προς το Σύλλογο γίνονται επώνυμα, και είναι σε γνώση όλων των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 22

Σφραγίδα, Επιστολόχαρτο του Συλλόγου 1. Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που αναγράφει με κεφαλαία γράμματα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και λογότυπο που θα αποφασιστεί στο μέλλον. 2. Το επιστολόχαρτο του Συλλόγου φέρει έντυπα ή σε υδατογράφημα την επωνυμία και το λογότυπό του.

Άρθρο 23

Ταυτότητα Μελών Κάθε μέλος του Συλλόγου εφοδιάζεται με ταυτότητα του Συλλόγου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του και η ιδιότητά του ως μέλους του Συλλόγου. Στην μία όψη φέρει παράσταση αντίστοιχη σε μορφή και περιεχόμενο με αυτήν του κυρίου τμήματος του επιστολόχαρτου και φωτογραφία του μέλους, και στην άλλη όψη ενδείξεις για να αναγραφούν: α) ΕΠΩΝΥΜΟ, β) ΟΝΟΜΑ, γ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, δ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ζ) η ένδειξη ότι η ισχύς της ταυτότητας είναι για δυο χρόνια από την έκδοσή της, και η) η ημερομηνία έκδοσης. Η ταυτότητα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Άρθρο 24

Τροποποίηση του Καταστατικού Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται γι' αυτόν τον σκοπό. Για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των ταμειακώς ενήμερων μελών.

Άρθρο 25

Διάλυση, Εκκαθάριση και τύχη της Περιουσίας του Συλλόγου Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να αποφασισθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, από την Γενική Συνέλευση, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τα 3/4 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών, και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η Περιουσία του Συλλόγου, μετά την εκκαθάριση, μεταβιβάζεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικό-Επαγγελματικό Σύλλογο Ψυχολόγων Ελλάδος. Εάν αυτό δεν υπάρχει, μεταβιβάζεται σε κοινωφελές ίδρυμα που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται γι αυτόν τον σκοπό.

Άρθρο 26

Ακροτελεύτιο Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους λοιπούς νόμους και τα διατάγματα περί σωματείων. Το παρόν καταστατικό θα ισχύσει αφού καταχωρηθεί νόμιμα στο οικείο βιβλίο.

Ρέθυμνο, 15-12-2011

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ