Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Ρεθύμνου ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο, στις 15 Δεκεμβρίου του 2011. Σκοποί του  είναι:

α. Η προώθηση της επιστημονικής ψυχολογικής έρευνας και η διατήρηση σε υψηλή στάθμη του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του ψυχολόγου.

β. Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

γ. Η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του έργου του ψυχολόγου.

δ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ψυχολόγου σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

ε. Η διάδοση και εκλαΐκευση των ψυχολογικών γνώσεων.

στ. Η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

ζ. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου μεταξύ αυτών και των μελών άλλων σωματείων συναφούς ή μη σκοπού.